דיאלוג באמצעות אמנות ומוסיקה


mixed-cities-556
???�?�???? ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�??A� ?�?�?�?�?�: ?�?�?� ?�???�?�, ?�?�?� ?�?????�?�, ?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?? ???�?�???? ?�???� ??-?z?�???�???�?? ???�?�?�, ?�?�?�?�???� ?�?????? ?�?�?�?�?z?� ?�?�?�?? 2014 ?�???�?�?�?? ?z?�?�?? “?�?�?� ???�???Y”.A� ?�???�?�???� ?z?�?�?� ???�???�?? ?????�?� ?�?�???�?? ?z?�?z?�?Y, ?z???�?� ?�?�?z????, ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�??, ?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?�?�??, ?z?�?z???�?� ?�?z?�?�???�?�???�?� a�� ?�?�???Y ?z???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ???�???�?? ?z?�?�?�?� ?z?�?�?�, ?z?�???�?? ?�???? ?????�??, ?�?�?�?�?? ?????�?? ?�???�???�?s ?�?�?Y ?�?�?????? ?�?�?�???????�?�?�??, ???�?s ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?s (?�???�?� ?�?�?????� 1325 ?�?? ?�???�”??). “?????? ?�?�???????�” a�� ?�?�?? ???�?� ?�?�???�?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?z?�?�???�??, ?�?z???�???? ???�?�???? ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?? ?�?z???????� ?�?�?�???? ?�?�?� ???�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???????�??. “???�?s ?�?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�, ?�?�?� ?�?�???????� ?�?�?�? -A� ???? ?z?z?�?�?? ?�?? “?�?�?�?�” ???� “?�?�???�” ???� “?�?z???�?Y”, ?�?� ???? ?z???z?�?� ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ???�???�?�?? […]

“?????? ?�?�???????�”


mixed_cities_conference_2017-033
?�?z?�”?? ?�?�?�?�?�: ?z?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ???�???????�, ?z?�?�???� ?�?z?�?�???� (???�???�??-?????�?�??-???�?�???�??) ?�?z?�”?? ?�???�?�???�?? ?�?�????, ?�?z?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???? ?�?�???? ?z?�???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�???�?�??. ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ???? ?z???�?�?? ???�?�?�?� ?�?z?�???�?? ???�?�?? ?z?�?�?�???� ?�?�?�?????�?� ?�?�?????� – ?????�?�???� a�� ?�?�???�???�, ?�?z?�???? ???? ?�???�?�?�?� ?�?z?�?�???�??. ?z?????? ?�?�?�?????�?� ?�?�?? ???�?z?� ?�???z?�???� ???�?�???�?? ?z???z?�?� ?�???�?�?�???? ???�?�?�?? ?z?�?�???�?�??, ???�?�?�?z?? ?�???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�??. ?�???�?�?? ?�?z?�?????�?�?? ???�?�???� ?�???� ?�?�?�?� “?�?�???� ?�?�?�?�?�??” ?�?�?�?� ???�???�?s ???�?�?�?� ?�?? ?z?�?�???� ?�?????�?? ?z?�?Y ?�?�?�?�?� ?z???�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?? ?z?�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�????.

“?�?�?????�?� ?�???z?�???�?? ?z?�?�?�?�?�”A�


mixed-cities-177
Cultures in Harmony: ?�?�?�?�?�: ?�?�?�?�?� ?�?�?????z?Y. (?�?? ?�?�?�?�??) ?????�?�?�?�?? ?�?�???z?�?�?�?� (CiH) “?�???z?�???�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?�?�???????�?? ?�?? ?�?z?�???�?�?�, ?�?�???�?�?�???�?? ?�???�?� ?z???�?�?�?? ?�?�?????�?� ?�?�?Y-?????�?�???�”. ?�?�?�?�?� ?�?�?????z?Y ?z?�?�?�?�?� ???? ?�?z?�?� ???�?�?? ?�?z???�?� ?�?z?�???�?�???� ?�???�?�???�?�?� ?�?z?�?�?? ???�?�?�?�?� ???�???�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�????, ???? ?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�???�?�?�?� ?�???�?�?z?� ?�?�?�?�?�?s ?�?z?�?�?�?�???� ???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?s ???????�?�?? ?�?�?z?�?�?????�?�??, ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�???�??. ?�???�?�?? ?�???�?????� ???? ?�?�???�???�?? ?�???� ?�?�???�?�???� ?�?z?�?�?� ?�?�?? ???�?�???? ?�???�?�?�???�?�. ?�???�?�?? ?�?�???�?� ???? ?�?�???�???�?? ?�?? “?�?�??” ???�?�?? ?�?z?�?????�?�??, ?�?�?� ???? ?�?�?�???? ?z?�?�?� ?�???z?�???�?? ?z?�?�?�?�?�, ?�???�???�?? ?�???�?�???� ?????�?�??, ?????? ?�?�???s ?�?�?�?� ???� ?z?�???�??. ?�?z?�???s ?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?????�?�??.

?z?�?�?� ???? ?�?�?�?� ?�???z?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?�mixed-cities-100
?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?�???z?� ???�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�: ?�?�???� ???�??, ???�?� ?�?�?�?�?s (???�???�??-???�?�???�??) “?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?�???z?� – ???�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�” ?�?�???? ???�?�?�?�?� ???? ?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�???z?�?? ?�???�?�?z?�?? ?�?�?? ?�?�?�???? ???�?�???�?? ?�?�?�?????�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�??. ?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?z???�???�?�?? ?�?? ?z?�???�?? ?z?z?�???� ?�?z?????� ?�???�?? ???�?�?????z?�?? ?z?�?�???�??. ?z?�?????�?� ?�???�?�?� ?�???�?�?�?� ???�???�?� ?z?????� ?�???� ???z?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? (???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?�?�??). ?�???�?�?� ?�?�?�?�?z?� ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?� ?�?�?Y ?????�?�?�?�??. ?�???z?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?� ?�???�?? ???�?�?�?� ?�???�?�?�???? ?�?�???�’ ?�?�?�?�???�.

“?z?�?�?� ???�?z?�?�???� ???�?�?�???? ?�?�?� ?�?�?Y-?????�?�???�”