סדנאות דיאלוג בגישות טיפוליות ופסיכולוגיות


logo-3
?�?z???�?� ???�?�???� ?z?�?�???�??, ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�: ?�”?? ???Y ?�?�???�??, ?z?�?�?? ?�?�???? ???�?�?z?� ?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?z???�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?????�?z?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�???�?? ?�???�?�?�?�?????�???? ?�?�?�?�. ?�?z???�?� ???�?�???� ?z?�?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�???? ???�?�?�?? ?�?�???� ?z?�?�???� ?�?z???�?�?�?? ?z?�?�?�?�?� ?�?�?????�??, ????-?�?�?� ?�?�???�?�?Y ?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�???�???�?�?�??. ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?? “?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�???�???�??” ???�?�?????�?� (?�?�?�?� ?z???�?�?? ?�?�???�?�?�???�???�?�?� ?�?z?�?�?�?�?� ???? ???�?�?�?� ?z?????�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�???�??), ?�?�?�?????? ?????�?�?? ?z?�?�?�?�?�?�???�?? (?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?� a�� Mindfulness) ?????�?�?�?� ???�?�?z?? ???� ???�?�?? ?�?????�?�?�?? ?�???�???�?? ?�”?�???Y-?�???�?�?�?�”. A�?�?z?????� ?�?�?�???�?? ?????� ???�?�?�?�?� ?�?�???� ???�?�-?????� (?�?�?�??) ?�?�?�???� ?�???�?�?Y ?�?� ?�???�?z?� ?z???�?�?�?Y ?z???�?s ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?�?�?? ???�?z?� ???? ?�?z???�?� ?�?z?�?�????. ?�???�?� ?�?????�?�?Y ?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?????�?� ?�?z?�?�????; ?�???�?� ?�?�?�?� ?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�???�???�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�???� ???�?�?�?�??: “?�?�???�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�???�??” (?�?�?�?�?? […]

?�?z???�?� ???�?�???� ?z?�?�???�??, ?�?�???? ?�?�?�?�?� :?�?�?�?� ?�???�?�?�???�???�??


mixed-cities-552
?�?�???�?? ?�???�?�?�???�?�?� ?�?�???�?�?� (?�?�”?�) ?�?�?�?�?�: ?�?�???? ???�?�?? ?�???�???�?? ???�?�???Y, ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�??, ?�???�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?? ?�?�”?�, ?z?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?� ?�?�?????�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?z???�?�???? “???�?�?�???� ?�?�?�??” – ?�?�???� ???�?�???�?� ?�?�?????�?� ?�?�?Y ?????�?�???�. ?z???????� ???�?�?�?�?? ?�???�?? ???�?�?� ?�???�?�?� ?�?z?�?�?Y ???? ?�?�?�???�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?�?�?�?�???�?�??. ?�???? ?�?�?�?� ?�?z?????�?z?� ???�?�???� ?�?�?�???????�??, ?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�???�???�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�?�?�???? ?z???� ???�. ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?? ?????�?�?� ?�?�?� ?�?� ?�?�???Y ?z?�?�?? ?????�?�?�?� ?�???z?�?�?�?Y ?�?? ?�???�?? ?z???�?s ???z?�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?????�?�?�?? ?�???�?�?� – ?�???�?�?�?�, ???�?????�?� ?�?�?�?�?�, ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�???? ?z???�?s ???z?�?� ?�?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?????�. A�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?Y ?�???�?�?�?? ?z?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?????�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�???? ???�-?�?�?�?�???�, ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?z???�?�???? ?�?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ???�, ???�?s ?�?�?�?? ?z???�?�???? ?????�?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?�?z?? ?�???�?s ?�?�?�?�?? ???�?�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z?�???�?�?�?? ???? […]

?�?�???�?? ?�???�?�?�???�?�?� ?�?�???�?�?� (?�?�a�??�): a�??�?�?�?�?� ?�?�?????�?�?�??a�?


mixed-cities-524
?�???�?� ?�?�?� A�A� ?�?�?�?�?�: ???�?? ?�?�???�, ?�???�?�?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�, ?z???�?? ?�???�?�???z?Y ?�?�???�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?� ?�?�?? ?????�?�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�?????�?� ?�?�?Y ?�?? ?z?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�?�???????�??. ?�?????�?�?Y ?�?�?�?? ??”?� ?�???�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?? ?z?�?�?z?�?Y ?�?�?�?z???? ?�?�?�???�???� ?�?�???�?? ?z-1992. ???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?????�???�?�?? ???? ?�???�?? ?�?�???? ???�?�?????�?�. “?�?�???? ???�?�?????�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?�???? ?�???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????�?�?Y, ???�?s ?�???�?�?�???�?? ???�?�???z?�?? ?z?�?�???�?? ?�???? ?z?�?�???�?? ?�?z?�?�?�???�?? ???? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�???�???? ?�?�?�?�?? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�???�”. ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�???� ?�?�?�???� ?�?????�?? ?z?�?Y ?�?z?�?????�?�?? ???�???� ?�?�?�?�?� ?�?? ???�???�?? ?�?�?Y-?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ???�???� ?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�???�. ?�???z?�?�?� ?�?�?�???� ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?� ???�?�?z?�?? ???�?�???�?�??:A� ???z?�?�?� ???�?�?�?? ???? ???�?z?� ?�???? ???�?�?�?�?� ?�???�?s ?�?�?�?�?�, ?�?????�?�?Y ?�?�?�?�???�, ?�?�?�???� ?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?z?�?? ???�???� ???� ?z???�?�?�?? ?�?z?�?�??. ?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�??, ?????�?�?? ???z?�?�?? […]

“?�???�?� ?�?�?�: “?�?�???? ???�?�?????�?�mixed-cities-123
?�?�?�?? ?�?�???�?� ???z???� a�� ?�?�?�?�?? ???????�?? ?�?�?�?�?�: ?????� ???�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?Y, A�?�???�?�?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?z???�???�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?? ?�?�???�’?�?�?�?� ???????�?? ?�?�???� ?�?�???� ?????�?�?�?? ?z?�?�?�???� ?�?�?z???�?�?� ?�???z?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?????� ???�?�???�?�?? ((STST- Satir Transformational Systemic Therapy). ?z?�?�?? ?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�??. ?�???�?�?� ?�???�?�???� ?�?�?�???� ???? ???�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?� ?�???z?�???�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???�??. ?�?�?�?�?�?� ?�?�?� ?????z?�???�?? ?z???�?s ?�?�?�?? ???????�?? ?�?�?? ?????�?�?�???�?�?? ?????�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�??: ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ???�?�?�?? ?????s ???�?z?�. ???�?? ?�?z???�?�?� ?�???? ?????s ?z???z?�?�?� ???? ?�???�???? ?�???s ?�?�?�?�?? ?????�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???s ???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�???�?�??. ???�?�?�?? ?????s ???�?z?� ?�?�?�???� ?�?? ?????z?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?Y ?????s ?�?�?Y ?�?? ?�?�?� ?�???�?? ?????? ?�?�?? ???z?�?�????, ?z???z?�?? ???� ?z?�?�??. ?�?�?�?�?? ?z???�?�???? ?�?�???�?�?Y ?�?�???� ?�???�?? ???�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?z?�??, […]

?�?�?�?? ?�?�???�?� ???z???� a�� ?�?�???? ?�?�???�?�’?�?�?� ???????�??