סדנאות דיאלוג בחינוך


mixed-cities-278
?�?�?�?�?�: ?�???� ?�???�-?z???�??, ?z?�?�”???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ?�?�?�????, ???�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ???z?�???� ?�?? ?�?�?� ???�?�???�?? ???�?? ?z???�?�?�?� ?z?�?�?�?Y ?�?�???�???�?? ???�?�?�???� ?�???�??”?�?�?? ?�?�???�?�???�?? ?�???�?�?�???�, ?�?�?�?�?�??: ?�?�?�?�?s, ???�?�?�?� ?�?�?�???�???� ???�?�???�, ?�?�???? ?�?�???�???�??, ???�?�?z?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�???�?�?� ?�?�???�?�???�?�?? ?�???�?? ?�???�?�. “?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?� ???�?� ?�?�???�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?� ?�???z?�?� ?�?�?�???�?�?� ?�???�???� ?�?�?Y ?z?�?�???�??, ?????�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�??A�?�?? ?�?z???????? ???�?? – ???�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�. ?????z?�???� ?z?z?�?�?� ???�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?Y ?z?�?�???�?�?? ?�???? ?�?�???z?� ?z?z?�???� ?�?�?�?�??”. ?�???�?�?� ?�?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?�?z?� ?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?????�?�???�?�?? ?�?�???� ?�???�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�???�??. ?z?�?? ?�?�?�?�?�???�?�???�?? ?�???�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?????z?�?�?�??? ?�?�?�?�?� ?�???�?�???�?? ?�?? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z???�?s ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ???�???? ?�?�?� ?�?z?�?�?? ???�?????�?? ?�???�?� ?�???z?�?�?�?�?? ???�?z??.

?�?�?�?? ?�?�???�?�: “?�?�?�?�?s ?????�?�???�?�??”


mixed-cities-479
?�?�?�?�?�?�: ?�?�?�?Y ?�?�???�?Y ?�?�?�?? ?????�?�?�, ?z?�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?? (???�???�??-?????�?�??) ?�?�?� ?�?????�?�?�??, ?�?�?� ?z?�???�??, ?�?�???� ???�??. ?�?�???�?? ???�?�?�?z??, ?�?�?� ?????z?�?�?� ?�?�???� ??’ ???�?z?�?�?? ???? ?�?�?????�?� ?�?�?�?????�???� ?�?? ?�”???�??”. ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?????�?�?�??A�???�?�???? ???�?�???�?� ?z?�?�???�?? ?�???�???z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?�??, ???? ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�???z?�?? ?z?�?�???�?? ?z?�???�?�?? ?�???z?? ?�???�?�?� ???�???�???�???�??. ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?z?�?�?? ?�?? ???�?�?�??-?????�??, ???�?�?�?�-?�??, ???�?s ?�?�?z?? ?�?�?� ???? ?�?�?�?�???? ???�?�?� ???z?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�”???�??”. ?�?�???�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�?? ???�?z?�?? ?�???�?�???� ?�?�?� a�� ???�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?� ???� ???z?�???� ?�?�?�?�?� ?????�?�?�???? ?�?�?�?�?? ?????? ?�?? ?�?�?�?s ?z???�?�?� ?�?????�?�?? ?�?? ?�?? ???�??. ???�???�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�?�?? ???z???z?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?�???�?�?? ???�?z?�?�?? ?�?�???�?�?Y ?�?z?�?�?�??.

?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�-???�?�?�?�: “?�?????�?�?�?? ?�?�?�?????? ?�?�?????�???�?�”


mixed-cities-292
?z?�?�?? ?�???z?�?�?� ?�?z?�?�???�?? ?�?�?? ?�???� ?z?�?�?�?�?Y ?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?Y “?�?�???� ?�?�???????�?? ???�-?????�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�??, ?�?�?� ?�???�???�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?�???�?z?�?? ?z?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?? ???�, ?�???s ?�?�?�???�?? ?z?z?�?�??, ?�???s ?�?�?�?�?? ???? ?�?????�?? ?�???? ?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?�???z?�???�?? ?�???�???�?? ?�???�?�?z?� ???�?�?�?Y ?z?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?�?�?�??; ?�?�???� ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?????? ?�???�?z?�?�?? a�� ???�???�?? ?�?????�?�?? a�� ?�???z?�?�??, ?z?�?�?�???�?? ?�?�?????�??, ?�?�?�???�?� ???????�?�?�?�?? ?�?????�?�???�???�?�?? ?�?�?Y ?z?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�???�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�???�?�?Y”. ?�???�?�?� ?�?�?�?�?z?� ?�?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?� ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?? ???�?z?�?�?? ?�?�?� ???�?�???�?? ?�???�?�?�???? ?�?�?�???�?�??. ?�???�?�?� ?????�?� ?�?�?�?�?? “?z?�?�???�?? ?z?�?�?” ?�?�?�?� ?�?????�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ???�???�? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?z?�?� ?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?????�?�?�?�.

?�?�?�?z?�?? ?�???Y ???�???�??: ???z?�?�?� ?z?�?�???�?? – ?????z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?? ???�?z?�?�?? ?�?�?� ...mixed_cities_conference_2017-116
?�?�?�?�?�: ?????z?? ???????z?�?�, ?z?�?�?? ?z?�’ ?�?�?�?�?�?s ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�??: “?z?�???�?�???�?? a�� ?�???�?�?? ?�???�?�” ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?z?�?�?????? ???? ?�???�?� ?�???�?�???�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?z???� ?????�?z?� ?�?z?????� ???�?�?�?? ?????????�???�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???�?�???�?�??. ?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�??, ?�?z?�?? ?�?�???�?? ???�?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?� ?z???�?�?????�?? ???�?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�. ?�???�???�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?? ?�?z?�?�??: ???�???�?� ?�?�?�?�???�?? ???�?�???�?�?? ?�?�???�?? ?????z?�?�?� ?�?�?�?????�?� – ?�?z?????� ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?�???�?�?? ?�?z?�?�???�??. ?�?�?�???? ?z?????�?? ?�?�???� ???�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?Y ?�???� ???�??, ?�?�?�???�?? ???? ???�???�?? ???�?�???�?? ?�?�???z?�?? ???? ?�?�?� ?????�?� ???�?�?�?�?? ?�?z?�?�???� ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?s. ???z?�?�?� ?z?�???�?? ???�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?z?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�???�?�???�?�?�, ???�???�?�??, ?�?�?????�???�?�, ???�???�?? ?�???�?�. ???� ?�?�?????�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?? ?????z?�?�?�??. ?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?�?? ???�?�?�?� ?�?z?�?????z?�?? ???�?? […]

?�?�???? ?�?�?�?�?� “???�?�???�?�?? ?z?�?�???�??”


mixed_cities_conference_2017-025
?�?�?�?�?�: ???�???�?� ?z?�???�??, ?z?�?�???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?z?�?? ?�?�?�, ?�?�???�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�”?? ?�?�???? ?�???�?s ?�?�?? ?�?�?�???�?? ?????�”?Y, ?�?z?????�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?s ?z?????�?? ???�?�???�??-?�?�?�?�?z?�??, ?�?z?�?�???� ???�???�?�?? ?�?????� ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�???�???�???? ???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???� . ?�?�?�”?? ?z?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???????�??: ?????�?�??, ?�?�?�?�?�?? ?�???z?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?� ???�??. ?�?�?? ?�???�?? ?z???�?�?? ?�?�?�?�?� ???� ?????�?�???�?? (?�?Y ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?? ?�?z???�?�???�??). ?�???�?�?? ?�?�?�?�?z?� ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�-?????�?�???�, ?�?z???�?? ?�???�?�?�?? ?z???�?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�?�?�???? ?z???�?� ?�?z???�?�?? ???z?�?????�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?�???�?�, ???�?s ???�?�?�?� ?�?�?� ?�???�?� ?�?�?Y ?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�.

?�?�?? ?�???�?? ???�???�?�?? ?????�?Y: “?�?�?�?? ???� ?????�?�???�”


mixed-cities-241
?�?�?�?�?�: ?z???�?? ?�???z?�?�?� ?�???�?�??, ?????� ?�?�?�?? ???�???�?�??, ?�?�?�?�?s ???�???�?� ?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?s ?�?�?????�; ?z???�?Y ?�???�’, ?z?�?�?� ?�?z??”?�. ?�???�?�?� ?�?�?�?�?z?� ???? ?�?z?�?�?? ?????�?z?�?� ?z?�?�???? ?�?? ?�???� ???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�??, ?�???z?�???�?? ?�?�?�?� ?�?????�?�?�?? ???�?s ?�?z?�?�?� ?�?? ?????�???? ?�???�???�?? ?�?? ?�?�???�?�?Y ???�???�?�???? (Allport): ?????????�?? ?�?�?�?�, ???z?�?�?� ?z?z???�?�??, ?z?????? ???? ?z?�?�???�??, ?z?�?? ?z???z?�?s ?�?�???�?�. ?�?z?�?�?? ?????�?z?�?� ?z?�?�???? ?�?�???� ?�?�?�?�?Y ???�?????�?� ?�?z?????� ?????�?�?? ???�?�?? ???? ?z?�?�???� ?�???�?? ?�?????�?z?�?? ?�?�?Y ?�???�?�???�???�?�?� ?�?�???�???�?? ???�???�???????�???�??.A� ???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?????z?� ???z?�?�???�?? ?�?�?�?????? ?�?�???�?�?? ?�?????z?�?? ?�?? ???z???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??. ?�?�???�?�???�?? ???�?�?�?z?�, ?�?�?�?????z?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?? ?z???z?�?�?� ?�?�?Y ?z?�???�?? ?z?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�???�??- ?????�?�, ?z?z”?�, ?z”?z ?�?�???�?�, ?z???z?�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�???� ???�?� ?�?z?�???�??, ?�???�?�?�?�?? ???� ?�?�?�?�?�?�?Y. ?�?�?�?????z?�?? ?z?�?�?�?�?� ???z?�???�?? ?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?�?? ???�?�?�???�?? ???? ?z?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�???�?? ???? ?z?�???�?�?�???� ?�???�???z?�?�?�?�?? ???? ???z?�???�?? […]

?z??”?�: ?�?z?�?�?? ?�???�???� ?????�?z?�?� ?z?�?�????A�mixed-cities-78
?z???�?� ‘?z???z?�?�?? ?�???�?z?�?�??’ ?�?�?? ?z???�?� ???�?�???�?� ?z?�?�?�???� ?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�???? ?�?z?�?�?Y ?�????. ?�?z???�?� ?z?�???� ?�?z?�???�?? ???�?�?�?�?? ???�?�???�?� ?z?�?�?�???� ???z?�???�?? ?�?z???z?�?�?�?? ?�?�?�?z?? ?�?�?�???�?? ???z?�?�?� ?z?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?????�?? ?????�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?????� ?�???z?�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�??. ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�???�?� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?�??: ?�?�?? ?z?�???�?? ???� ?????�?�???� ?�?�?�???? ???? ‘?�?�?�?� ?�?�?�?�’ ???�???�???� ???�?�?�???�?? ?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�???� ?????�?�?�?�?�, ?�???�?�?�?? ???�?�???�?� ?z?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?????? ???�???�?? ?�?�???� ???�?? ?�?z?�???� ?�???�?? ?�”?z?�???�?? ?z?�?�?�???�??” ?�?�?�?????? ???�?�?�???� ?z?�?�???�?? ?�?? ?z?�???�?? ?z?z?�???� ?�?z?z?????� ?�???�?? ?????�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�?? ?�?�?Y ???�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?�?�?? ???�???? ?�?z?�?�???�??. “?z?�???�?? ?z?�?�?�???�??” a�� ?�?�?�???� ?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�-?????�?�A� ?�?�?�?�?�: ?�???? ?�?�???�???z?�?? ?�?�???� ?�???�??, ?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?? (???�???�??-?????�?�??, ?????�?�?? ???�?z?�?????�?�) ?�?�?�?�???� ?�?z?�?�???�?? ???z?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?z?�?�?????? ???? ?????�?�?? ???�?z?�?????�?� ?�?s ?�?�?? ???�?� ?z?�?�?? ?�?�?�?? ????, […]

?z?�?�?Y ?�????: ?�?�?�?�?s ???�-?????�?�???� a�� ?�?�?�???? ?z?�???�??


mixed-cities-504
?�?�?�?? ?�?z?�???�?� ?�???�?�?? 4 ???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?z?� ???? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?z?�???�?? ???�??: “?�?�???? ?�?�?�?�???? a�� ?�?z????A� ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???z?�” ?�?z???�?�???? ???z?�?????�?�?? ???�?�?�?Y ???�???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?z?�?�?????�?�??, ???�?�?�?Y ???? ?�?�?�?�?�???�?�???�?? ?�?z???�?�?�?z?�?? ?�?�?Y ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?????�??, ???�?z?�???? ?�?�?�???z?�?? ?�?�?�?z?�?�??, ???�?? ?z?�?�?�?? ?z?�?�?? ???z?�?�???? ?�?????�?Y ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y. ?�?�???� ?�?� ?z?�?�?�?� ???? ?�?�???�?? ???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?s ???�?z?�?�?????�?� ?�???�???�?? ?�?? ?z?�???�?? ???�??. A�”???�?�???�?? ???? ?�?�?�” a�� ?�?�?�?�?? ???�?�?�???� ???�?z?�?? ?�?z?�?z???�???� (???�???�??-?????�?�??) ?�?�?�?�?�?�: ???z?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?????�?? ?????�?�, ?z?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�??A�A� ?�???�?�?� ?????�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�???� ???�?z?�?? ?�?�?z?�?z???�???� ???�?�?�?�?�?? ?????�?�?�??, ?????�?z?�?�?? ?�?z?�?�???�?�??. ?�?z?�???�?� ?�?�?�?�?z?� ?�?�?�???z?� ?�?�?Y ?�???�?�?Y ???�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ???�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�??. ?????�?�?� ?�?� ?????�???�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�??, ?z?�?�?�?? ?�?�???z?�?? ?�?�?�?z?�?�?? ?�???�?s ?�?? ???�?? ?z?�?�?�?�?�?�??. “???�?�???�?? ???? ?�?�?�” a�� ?�?�?�?�?? ???�?�?�???� ???�?z?�?? ?�?z?�?z???�???� ?�?z?�?�???�?? (?????�?�??) ?�?�?�?�?�?�: ?????�?? […]

?z?�???�?? ???�??: “?�?�???? ?�?�?�?�???? a�� ?�?z???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???z?�”