סדנאות דיאלוג בין דתיים לחילוניים


?�?�?????�?�?�?�?? ?�???�?�???�?�?? ?�?? ?�???�?�???�??, ?�?z?� ?�?�?�?�???? ?�?�?�?�?�?z??A�?�???�???�?? ?�?z???�?� – ?z???�?� ?�?�???�???�?? ?�?? ?�-??, A�?�?z?�?�?�?� ?�?�?? ?�?� ???????�?�?�?� ?�?�???� ???�???�?�??, ?z?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?�?�???�?�???�??. ?�?z???�???? ?�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?????�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�???�???� ?�???�?�???�?�?? ?�?z???�?� ?�?�?�?�?�???� ?�?�???�?�???�??.

?�?�?�?????�?�?�?� ?????�?�???�?�?? ?�?�???�?�???�??: ???�?�?� ???�?�???� ?�?� ?�?�?????�?� ?�?�???� ?�?�?�?????�?�?�?�


mixed-cities-548
?�?�?? ?�?�?�?�?�: ?????? ???�????, ?z?�?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�???�?�. ?�?�?? ?�?�?????? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�??????, ???z???Y ?????�?� ?z?�?�???? ???�?�???� ?�?�?�?????? ?�?????? ?�?�?�?�?�?�. ?�???�?�?� ?�???z?�?�?� ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???????�??. ?�???�???? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?� ???? ?�?z?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???z?�???�???? ?�?? ???�?�/?? ?z?�?????�?? ???? ?�?�?�????. ?�???z?�???�?? ?z???�?�?? ?�”?�?�?�???�” ?�?�?????� ?�?z?�?????�?�?? ?z?�?? ?z???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???????�?? ?�???? ?z?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ???�?�???????�?�??.

“?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�???????�??”


mixed_cities_conference_2017-007
?�???�?�???? ?�?�?�?�?�: ?�?�?�???? ?�?�?�????, ?z?�?�?? ?�???�?�????A�A�A�A� A� ?�???�?�???? ?�?�?�?� ?z?�?�?? ?�?�?????� ?�?? ?????�?�?Y ?�???�?�, ?�?�?? ?????�???? ?�?????�?�?� ???? ?�?�???�?� ???�?�?? ???�???�?�?? ?z?�?�???�?? ???�?�???? ?�?�???�?� ?�???�?� ?�???? ?�?�?z?�?�?�?�. ???�?� ?z???z?�?�?�?? ?�?�?z?�???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�, ?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???�?�?�??, ???�???�?�?? ?�???�?�???� ?????�?� ?�?�??. ???�?Y ???�?� ?z?�?�?�?z?�?? ?z???�?�?� ?�?�?� ?�???�?z?�?� ?�?z???�?�???�?? ???�?� ???�?�??, ???�???�?� ?�???�???? ?�?�?�?�?� ???? ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ???�?????�?? ?�?�???�?� ?�???�?� ?�???? ?�?�?z?�?�?�?�. ?�???�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�?�?�???�?�?�???? ?�???z?�?�?�?? ?�?z?�???�?�?�??, ?�???? ?�???�?�?Y ?�?�?� ?�?�???? ?�???� ?�?�?�???� ???�?�?? ?�?�???�?�.

“?z?�???�?�?Y ?�???�” a�� “?z?� ?z?�?�?� ?z?z?�???�?�?�???mixed-cities-490
?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�: ???�?�?� ?�?�???z?�??, ?z?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?????? ?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�???????�?? ?�???s ?�?�?z?? ?z???�???�?? ?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�???�?�??, ???�?s ?�?�?�?�?? ?????�?� ?�???�?� ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�, ???�?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�???� ?�?�???????�?? ?z???�?�?�?? ???? ???�?? ?z?�?�???? ?�?????�?� ?z?�???�?�. ?�?z???�?�?� ???�?�?�?� ?z???�?s ?z?????�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?????�?�?Y ???�?�?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?z???�???�??. ?�???�?�?� ?�?�?�?�?z?� ???? ?�?z???�?�?� ?�???s ?�?�?�?�???�?? ?�???z?�???� ?�?z???�?�???� ???�?�?�?�?? ???�?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?z???�???�?? ?�?�?Y ?z?�?�???�?? ?�???�???�?s ?�?Y ?????�???� ?�???�?�??: ???�?�???� ?�???�?�?�?? ???�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?? ???�?� ?z?�?z?�?????�?�??/?�?? ?�?�?? ???z?�?� ?�?z?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ???�???� ?�?�???�?�?? ???z?� ?�?�?? ?�?� (?z?�?Y, ?�????, ?�?�?? ?�?�?�???�, ?z???z?Y ?�?�?Y ?�?????�). ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???� 40 ?�?????�???�?�?? ???? ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?z?�?�?�?? ?z?�?�???�?? (?�?�??, ?�???�?? ?�???�?�?�, ?????�?� ???�?�?�???�?�?Y, ?�?z???�?Y ?�????, ?�?�?� ???�?�?????�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?????�) ?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�???�?�?? ???? ?�???� ???�?�?�?�?? […]

“?z?�?�???�?? ?�?z?�???�”A�