סדנאות דיאלוג של זהויות


mixed_cities_conference_2017-011
???�’?�?� a�� ?z?�?�?Y ?�?�?�?�:A� ?�?�?�?�?�: ???�?� ?????z??, ?z?�?�???? ?�???�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?Y ???�’?�?�, ?�???�???� ?�?�?????�?? (???�???�??-?????�?�??) ?�?????�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?? 2001 ?�?�???? ???z???Y ?�?�???�?�?? ???z?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y. ???????�?�?Y ?z???�?? ?z?�???�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y: ???�?�?? ?�?z???�?�?�?�??, ?�?�?�?�?? ?????�???�?�?� ?�?????�?�?Y ?�?�?�???? ?�?????�?�?Y ?�??????, ?z?�???�?� ?�???�???�??, ?�?�?�?? ?�???s, ?z?�???�?? ?�?�???�???�?? ?�???�?�. ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?Y ?�?�???�?�?? ???? ?�?�?� ?z?�?�?� ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?z?�?�???? ?�?z?�?�?�???� ?�???�???�?? ???�???�???�?? ?�?�?�?�???�. ?�?�?? ?�???�?�?�?�?? “?????�???�” (?�???�?�?�?�??)A�?�?�?? ?z???�???? ?z???�?? ???�???�???�?? ?�?�???�???�?? ?????�?�??, ?�?�?�???� ???�?�?�?Y, ?�?z?�?�?�???� ???�???? ???�?�?????�?�??, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?????�??. ?�????, ???�?� ?�?�?�???�?? ???? ???�???z?�?? ???�?�?Y ?�?�?�??, ???�?�?�?? ?�???�?? ?????z?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?� ???�?�?z?�?? ?�???????�?�???�??. ?�?�???�?�?�?? ?z?�?�?�?? ????-?�?�?� ?�???�???�?�?�, ?�?z???�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?�?????�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?s ?�???�?�?�?� ?????�???� ?�?z?�?? ?�?�?�?�?? (30 ?�???�??). ?�?�?? ?�?�???? ?z?�?�?�?� […]

?�?�?????�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? a�� ?�?�???� ?�?z?�?�?????? ???? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�???� ?�???�?�???� ...


mixed-cities-578
?�???z?? ?�?�???�???�: A�?�?�?�?�?�: ?�?�???�?? ?�?�’???�’, ?z?�?�???? ???�?�?Y ?�?�???�?�?�???�??,A� ???�”?� ???�?????� ?�?�???�, ???�?�?�?? ?�?�”?? ?�???z”?? ?�?�?�”?? ?�???�?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�??, ?�???�???? ?�???�?s-?�??, ?�???�???� ?�?�???z”?? ???? ???�?�?�.A� A� ?�???z?? ?�?�???�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�??, ?�?�?�???� ?�?�???�???� ???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?z?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?�??????, ?z???�???�??, ???????�?�?�, ?�???�??, ?z???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�??, ?�?z???z?�?�?�?? ?�?�?�?�?????Y ?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?????? ?�?�???? ?�???? ?z?�?�?�?z?Y ?�?? ?�?�?�?? ?�?�????. ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????? ?�?�?�?�?� ???�???z”?? ?�???�?????�???�??, ???�?�?�?�?? ?z???z?� ?�???�?�?�, ???�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�??-?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?Y ?z?�?�???� ?�?z?�?�?�?�, ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�???�. ?�???�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�???�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?z???�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? – ???�?�?Y-???�???�?s-?�?�???�???�. ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? (?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�??) ?�?�?Y ?�?�???�???�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?� ???�???�?� ?�???z?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�???�???�?�?�?????�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?�???�???�?�?? ?�???�???z?�?? ???? ?z?�???�???�?�??. ???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?z?Y ???? ?z?�?�?z?Y ?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�”???�?�?�” […]

“?�?�???�???�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�??”A�


mixed-cities-110
?�?z?�?????� ?�???�?�?z?�?? ?�?�?? ?�???? A�A� “???�?�?�?� ?�?�?�?�?�??“ ?�?�?�?�?�:A� ?�”?? ?????�?????� ?�?????� ?�?Y ?�?�?�, ?z?�?�???? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?z???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ???�?�?� ???�?s-???�?�?� ?�?�?Y ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?z???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?z?�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?? ?�?�?????� ?�?�?�???�, ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�??. ?�???�?�?? ?�???�?� ???�?�?�?�?? ???�???�?????�?�?? ?�?z?????� ?????�?�?? ???�?�?�?Y ???? ?�?�?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�???�?? (“???? ???�???�?? ?�?�???�?�?�?�” (?�???�?�???�?? ?�?Y ?�?? ???�?Y, 1999); “???? ?�???�?? ?�?�?�?????� ?�?? ?�???�?z?�-?�?? ?�?z???�?�?�??” (?�???z?� ?z?�?�???�?�?�??’, 2005). ?�?????�?�?? ?�?z?�?????�?� ?�???�?�?� ?�???�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?????�?�?Y ?�?�?? ?????�?�?? ???? ?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�???�??????A� ?�?Y/?�?? ?�?�?�?� ???�?�?� ?�?? ?�?�?�?? “?z?� ????/?�?” ?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ???�?� (???�?�?? ???? ?�?�?�???�) ?�?�???�?? ???z?�???? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�???�?�??. ?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?Y/?�?? ?�?�?� ???�??/?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?z?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???�???�??/?�?�?z?�?? ?�?z???�???�?? ?�???�?� ???�?�?�. ?�?????�?�?? […]

“???�?�?�?� ?�?�?�?�?�??”